Ordensreglement

Innhold

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Alle skal føle seg trygge på biblioteket. 

Generelt

Alle besøkende må følge Larvik bibliotek sitt regelverk (låneregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Reglene gjelder både i betjent tid og for meråpent tid. 

Rusmidler

Personer som bruker, er påvirket av eller kjøper og selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket. 

Annen sjenerende oppførsel 

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket. Tigging eller privat salg skal ikke forekomme.

Straffbare forhold

Vold og trusler mot besøkende eller ansatte, tyveri, hærverk eller andre straffbare forhold medfører anmeldelse og besøksforbud fra biblioteket. Ved skade på utstyr eller inventar som skyldes hærverk eller uvettig bruk kan bruker bli erstatningsansvarlig, jfr skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

Ved brudd på reglene vil personalet gjøre deg oppmerksom på de krav som biblioteket stiller. Dersom en slik oppfordring ikke følges kan vedkommende vises bort fra biblioteket. Politiet kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen. Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestenging, anmeldelse og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutningen om utestenging fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal leveres skriftlig enten pr sms, e-post eller brev. 

Brudd på avtale om tilgang til meråpent bibliotek medfører at tilgangen stenges. 

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven §4, tredje ledd. 

Annet

Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.
Sykler, sparkesykler, rullebrett, rulleskøyter og liknende er ikke tillatt.

 

Til toppen