Prosjekter

Innhold

Larvik bibliotek jobber til enhver tid med prosjekter for å videreutvikle bibliotektjenesten og prøve ut nye tjenester for publikum.

Pågående prosjekter

På gjengrodde stier i Larvik med Ingvar Ambjørnsen (litterær løype)

Vi ønsker å lage ei litterær løype i appen Voice of Norway for å sette fokus på Ingvar Ambjørnsens forfatterskap

Avslutta prosjekter

Felles biblioteksystem for Vestfoldbibliotekene

Vestfoldbibliotekene ved biblioteksjefene i Larvik og Lardal, Re, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, Horten, Holmestrand, Hof og Sande, ble i møte 2.november 2016 enige med Vestfold fylkesbibliotek om at de ønsker å etablere et samarbeid om et felles biblioteksystem med felles katalog, og sette i gang et arbeid med en felles anskaffelsesprosess. Med utgangspunkt i én katalog for Vestfoldbibliotekene legger vi samtidig grunnlag for å vurdere de mulighetene som ligger i et samarbeid også om:

  • Felles innkjøp
  • Felles istandgjøring av materiale
  • Felles forhandlinger om lisenser
  • Felles plan for samlingsutvikling
  • Flytende bokstamme

Arbeidet ble definert som et felles prosjekt ledet av Vestfold fylkesbibliotek, men eid av bibliotekene i fellesskap og med flere delprosjekter. Det ble laget en kravspesifikasjon til et moderne biblioteksystem.

Da Telemark og Vestfold ble slått sammen til ett fylke, ble dette samarbeidet utvidet til å gjelde også de bibliotekene i tidligere Telemark fylke som ønsket det.

Prosjektet er avslutta.

 

Mdv

Morgendagens veileder

Samarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Kongsberg bibliotek, Arendal bibliotek, Larvik bibliotek og OsloMet og USN.

Vi vet i dag lite om hvordan referanse- og veiledningsarbeidet ved norske folkebibliotek kan møte brukernes behov, verken i dag eller i morgen. Mye tyder på at den digitale revolusjonen og den generelle økningen i utdanning hos innbyggerne har hatt en stor innvirkning på arbeidet i skrankene.  ​Antallet referansespørsmål biblioteket mottar er sterkt synkende. Kompleksiteten i det enkelte spørsmål vet vi lite om, og vi mener at det er et behov for å fornye bibliotekarkompetansen på referansearbeidet i folkebibliotekene.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek søkte om penger til et forprosjekt med hensikt å lage en prosjektplan for et hovedprosjekt.  I arbeidet med prosjektplanen ble det identifisert fire temaer som vi ønsker å fokusere på.  Disse temaene er: Brukergrupper, Markedsføring, Verktøy og metoder og Bibliotekarrollen.  I en workshop sammen med flere potensielle samarbeidspartnere ble disse temaene drøftet.  Ut fra arbeidet i prosjektgruppen og arbeidet i workshopen ble det satt opp mål og tiltak for hvert enkelt tema.

Firmaet Opinion ble leid inn for å foreta en større undersøkelse med bakgrunn i kvalitative og kvantitative undersøkelser gjort for prosjektet. Funnene herfra ble slått sammen med funn fra Opinions trendanalyse «Costumer Stories» som ble lansert i midten av februar. En egen rapport viser resultatene fra disse undersøkelsene: "Morgendagens veileder: Innsikt om informasjonsbehov i fremtiden" / Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (januar 2018)

Firmaet Metro Branding AS ble leid inn for å hjelpe til med å lage en markedsføringsstrategi for folkebibliotekenes veiledningstjeneste. Denne rapporten ble ferdigstilt i 2019.

Prosjektet ble avslutta med en konferanse i januar 2020. Konferansen fikk navnet "Når den ny vin blomster" og noen av presentasjonene er lagt ut på nettsiden til Tønsberg og Færder bibliotek, bl.a presentasjonen til bibliotekar David Lankes fra USA. David Lankes er kjent i bibliotekmiljøet for sin bok "The Atlas of New Librarianship"

Poesihovedstad

Poesihovedstad

I samarbeid med Vestfold fylkeskommune bestemte Larvik kommune seg for å gjøre Larvik til en nasjonal poesihovedstad.

Det ble ansatt en prosjektleder som jobbet med å arrangere en poesifestival i Larvik. Det ble også holdt flere kurs om formidling av poesi, både for barnehageansatte og for bibliotekansatte i Vestfold. Prosjektet varte i perioden 2016 til 2018, men ble lagt ned.

I dag er poesi fortsatt en satsning i Larvik, og da med Poesiparken i spissen. Larvik bibliotek har også et fokus på formidlingen av poesi.

Lyden

Lyden av litteratur

Samarbeid mellom Tønsberg og Færder bibliotek og Larvik bibliotek.

Har du noen gang lest en bok og tenkt at her ville det gjort seg med et soundtrack? Eller hørt et dikt og tenkt at dette ville blitt en fantastisk låt? I programserien Lyden av litteratur utforsket vi samspillet mellom musikk og litteratur. Vi utfordret musiker og komponist Tuva Syvertsen, kjent fra musikkgruppen Valkyrien Allstars, til å komponere musikk/lyd til tekster av fire ulike forfattere. Sammen med forfatterne har hun utforsket hvordan litteratur kan produseres og formidles som noe mer enn ren tekst. Hvordan høres egentlig lyden av litteratur ut?

Tekstforfattere i prosjektet er Fredrik Høyer, Linda Klakken, Helga Flatland og Tore Renberg.

Prosjektet varte i perioden 2017-2018

Jakten

Jakten på det unike

Om prosjektet:
«Jakten på det unike» (2014-2016) var et samarbeidsprosjekt der alle Oslofjordbibliotekene deltok. Prosjektets mål var å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidsrettede bibliotektjenester for mellomstore by/regionbibliotek. Utforme en modell som beskriver brukersegmenter og relevante indikatorer, for utviklingen av et mer målrettet tjenestetilbud.

Det ble jobbet med trafikktellinger, statistikk for folkebibliotek, tjenestedesign, Library Toolkit, prosjektarbeid som metode og enda mye mer. For mer informasjon se prosjektplanen og prosjektsøknaden til Nasjonalbiblioteket.

Campus2

Biblioteket som lokal campus

Vi ønsket å se på studenters bruk av folkebiblioteket, og hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for denne gruppen bibliotekbrukere. Prosjektet ble satt i gang som en naturlig forlengelse av tankegangen omkring Larvik som studiested, og oppstarten av Global Learning Larvik.

I prosjektperioden fra mars 2015 til mars 2017 fikk vi til en del endringer som vi håper at studentene setter pris på. Vi er fortsatt åpne for forslag til å bedre bibliotekets tjenester for studentene, selv om prosjektet er avsluttet.

Litthus

Litteraturhus Vestfold

Litteraturhus Vestfold var et treårig samarbeidsprosjekt mellom Vestfold Fylkesbibliotek og Horten, Tønsberg & Nøtterøy, Sandefjord og Larvik bibliotek. Prosjektet mottok økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket og varte i perioden 2013 til 2015.

Prosjektet skulle løfte folkebibliotekene i de fire største byene i Vestfold til å bli litteraturhus.

Fokus Nypaanett

Den Digitale Borger / Ny På Nett

Lik rett og tilgang til informasjon og kunnskap – et samarbeid om å bygge broer over den digitale kløften.

Hovedmål for prosjektet: Sikre innbyggernes tilgang til kunnskap og informasjon ved å støtte opp under arbeidet med utviklingen av Larvik som e-kommune.

Delmål:
Utvikle samarbeidsmodeller som bygger på bredden i undervisnings- og informasjonskompetansen hos partene i samarbeidet.

Etablere ett eller flere nettverksteder ved å ta i bruk biblioteket som læringsarena og tilgjengelig datalab hos samarbeidende parter.

Målgruppe: Grupper som savner basisferdigheter i forhold til bruk av elektroniske og digitale tjenester og medier.

Forventet resultat: Å legge til rette for å skape kompetente e-borgere

Samarbeid mellom: Larvik bibliotek, Servicesenteret, Larvik læringssenter Voksenopplæringa, VOFO, Vestfold fylkesbibliotek. Prosjektet varte fra 2010 til 2012

Det ble utarbeidet to kurspakker. Kursene hadde totalt 230 deltakere (180 personer), Det ble holdt i alt 22 kurs à 8 uker (176 aktive uker!)

Kursmateriell ble produsert fortløpende. I tillegg til de to kurspakkene, ble det holdt helpdesk på biblioteket hver uke i kursperioden. Det ble også holdt samlinger med tema innkjøp av datautstyr.

Til toppen